Dita e Mesihut të Premtuar a s

Description

http://www.ahmadiyya-islam.org/al/ "Është Ai që u dërgoi analfabetëve një të Dërguar nga gjiri i tyre, që ai t'u lexojë shpalljet e Tij, t'i pastrojë ata, t'u mësojë librin dhe urtësinë, ndonëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plotë. Ai do ta dërgojë atë edhe te të mëvonshmit prej tyre, të cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është i Plotfuqishmi, i Urti". (Kurani Famëlartë 62:3-4)