Ek Sham Faraz Key Nam

Description

© The Tahir Archive / MTA International, 2016.